Search Browse Advanced Search Multi-base Results List History
My Library Card
My e-shelf
Special Request
Preferences
Databases
Feedback
Help
Sign-in
End Session
 
  Add to My e-Shelf  |  Booking  |  Locate  |  Save/Mail  |  Save on Server  |  Use SFX services  |  ILL Request  

Full View of Record

Choose format: Standard Card catalog Citation Name tags MARC tags

Book Number 000058657
Record Format Monograph
ISBN Link: 35,000 VNĐ
Main Entry LinkNguyễn, Xuân Nghĩa
Title LinkNghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp / Nguyễn Xuân Nghĩa.
Imprint Tp. Hồ Chí Minh : NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012.
Descr. 191 p. ; 20 cm.
Language VIE
Subject LinkPhương pháp định tính - Khoa học xã hội
LinkSocial science

Holdings All items

Choose format: Standard Card catalog Citation Name tags MARC tags

About this book at Google Book Search